(1) Un

Ichi

(2) Deux

Ni

(3) Trois

San

(4) Quatre

Chi / yon

(5) Cinq

Go

(6) Six

Roku

(7) Sept

Shichi / nana

(8) Huit

Hachi

(9) Neuf

Ku / Kyuu

(10) Dix

Ju